تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
header
تعريف مناقصه

 فرآيند برگذاري مناقصه در 16 گام اجرايي

 

گام اول - درخواست انجام مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه  و تأييد آن توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه

گام دوم - تأمين اعتبار موضوع مناقصه و طرح در كمسيون معاملات

گام سوم - تهيه شرايط اختصاصي مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه

گام چهارم- ارسال شرايط اختصاصي وفني مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه به واحد مناقصات وامور قراردادها

گام پنجم-  الحاق شرايط عمومي مناقصه به شرايط اختصاصي وتدوين آن توسط واحد مناقصات

گام ششم - ارسال شرايط مناقصه جهت بررسي و اعلام نظر به واحدهاي مربوطه واخذ تائيد نهايي آن

گام هفتم- تشكيل جلسه پيش فراخوان وتنظيم صورتجلسه مربوطه

گام هشتم - فراخوان مناقصه در روزنامه هاي كثير الانتشار

گام نهم -  ارسال شرايط مناقصه به اداره تداركات جهت توزيع طبق جدول زمانبدي مناقصه

گام دهم - دريافت پيشنهادات رسيده توسط دبيرخانه

گام يازدهم- تحويل پيشنهادات رسيده توسط دبيرخانه جهت صيانت تا زمان تشكيل جسله كميسيون به واحد مربوطه

گام دوازدهم- تشكيل كميسيون مناقصه  در مناقصات يك مرحله ايي و دو مرحله اي

گام سيزده ام-  گشايش پيشنهادها (جلسه كميسيون بازگشايي پيشنهادات رسيده )

گام چهارده ام - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مناقصات دو مرحله اي

گام پانزده ام- اعلام به برنده مناقصه واخذ تضمين حسن اجراي تعهدات

گام شانزده ام - عقد قرارداد با برنده مناقصه توسط واحد امور قراردادها

 تعريف مناقصه چيست؟ به چه منظوربه اجرا گزارده مي شود؟
 مناقصه گزار به چه كسي اطلاق مي شود؟
 مناقصه گر به چه كسي اطلاق مي شود؟
 طبقه بندي معاملات چيست و در چه نوع معامله اي نياز به برگزاري مناقصه مي باشد؟
 چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندي مناقصات به چه صورت مي باشد؟
 فرآيند برگزاري مناقصات شامل چه مراحلي است؟
روشهاي انجام مناقصه چيست؟
 اسناد مناقصه شامل چه مواردي مي شود؟
 كاربرگ چيست؟
 اعضاي كميسيون مناقصه را چه كساني تشكيل مي دهند؟
 مفاد فراخوان مناقصه (آگهي مناقصه) شامل چه مواردي ميشود؟
 نامه دعوت به ارائه پيشنهاد حاوي چه مطالبي است؟
 ارزيابي كيفي مناقصه گران شامل چه مواردي است؟
 شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به چه صورتي است؟
 مراحل گشايش پيشنهادها به چه شكلي است؟
 مناقصه در چه شرايطي تجديد مي شود؟
 مناقصه در چه شرايطي لغو مي شود؟
 مراحل ترك تشريفات مناقصه چيست؟ و در چه مواردي ترك تشريفات صورت مي گيرد؟
 چگونه به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار رسيدگي مي شود؟
 موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه چيست؟

تعريف مناقصه چيست؟ به چه منظوربه اجرا گزارده مي شود؟

مناقصه فرآيندي اسـت رقابتـي براي تأمين كيفيت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه ) كه در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گري كه كمترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود و مناقصه براي دسترسي به دو مولفه اساسي در خريد كالا و خدمات، به اجرا گذارده مي شود

مناقصه گزار به چه كسي اطلاق مي شود؟

مناقصه گزار دستگاه يا ارگاني است كه برگزاري مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار مي تواند شامل ارگانها و سازمانهاي زير باشد: قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي , موسسات انتفاعي وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباري دولتي , شركتهاي بيمه دولتي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، موسسات عمومي , بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي , شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

مناقصه گر به چه كسي اطلاق مي شود؟

مناقصه گر شخص حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.

طبقه بندي معاملات چيست و در چه نوع معامله اي نياز به برگزاري مناقصه مي باشد؟

معاملات به سه دسته تقسيم مي شوند
الف- معاملات كوچك: مبلغ آن كمتر از(20.000.000 ريال) مي باشد و توسط كارپرداز انجام مي گيرد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتي هستند كه مبلغ آن از معاملات كوچك بيشتر و از ده برابر معاملات كوچك بيشتر نباشد.
ج- معاملات بزرگ:معاملاتي است كه مبلغ آن از ده برابرمبلغ معاملات كوچك بيشترباشد (بيشتر از 200.000.000 ريال) كه جهت انجام آن نيازبه برگزاري مناقصه مي باشد.

چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندي مناقصات به چه صورت مي باشد؟


مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
 مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد، دراين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود
مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، لازم به بررسي فني بازرگاني پيشنهادها باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند كه پس از بررسي كميته فني بازرگاني، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، مشهود مي شود و پس از ارزيابي مالي برنده مناقصه تعيين مي گردد.


 مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند
مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد
مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار به اطلاع مناقصه گران مي رسد

فرآيند برگزاري مناقصات شامل چه مراحلي است؟

فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف- تأمين منابع مالي از سوي مناقصه گزار
ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود)
ج- تهيه اسناد مناقصه
د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم
ه- فراخوان مناقصه      
 و-ارزيابي پيشنهادها
ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

روشهاي انجام مناقصه چيست؟

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
 الف :در معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله  فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأموريت خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي شود
ج- در معاملات بزرگ، به يكي از روشهاي زير عمل مي شود:
 برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
برگزاري مناقصه محدود.

اسناد مناقصه شامل چه مواردي مي شود؟

اسناد مناقصه شامل اجزاي زير است::
( نامه دعوت به ارائه پيشنهاد (دعوت نامه)
 دستورالعمل شركت در مناقصه، همراه با كاربرگ هاي ضمانت نامه شركت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات
 برگ پيشنهاد مناقصه
 موافقت نامه پيمان و شرايط پيمان، شامل عمومي و خصوصي
نقشه ها و مشخصات فني
 جدولها (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زماني كارها، جدول تضمين ها يا شاخص هاي عملكردي، جدول داده ها و جدول مقادير و قيمتها
 .فرمها، گواهي نامه ها، يا فهرست تأييديه ها و مدارك ديگر در صورت وجود
الحاقيه هاي صادره بعدي از سوي مناقصه گزار، در طول برگزاري مناقصه.

كاربرگ چيست؟

كاربرگ يا فرم، نوعي صفحه كاغذي يا الكترونيكي مورد استفاده در تنظيم اسناد و اطلاعات قابل ذخيره است كه در روي آن، فضاهايي براي وارد كردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.

اعضاي كميسيون مناقصه را چه كساني تشكيل مي دهند؟

: اعضاي كميسيون مناقصه عبارتند از:
 رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي.
 .ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد
 مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.

مفاد فراخوان مناقصه (آگهي مناقصه) شامل چه مواردي ميشود؟

: ا لف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد
نام و نشاني مناقصه گزار.
نوع كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
محل , زمان و مهلت دريافت اسناد.
, تحويل و گشايش پيشنهادها
مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد ) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد , برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه ميشود.
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد. 
ج - مناقصه گزار ميتواند علاوه بر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد,يااستفاده ازتسهيلات اعتباري خارجي,بايدباكسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني , مهندسي , توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب
75/12/12 آگهي مربوط در يكي از روزناهه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي  انگليسي زبان و داخل يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه , منتشر ميشود.

نامه دعوت به ارائه پيشنهاد حاوي چه مطالبي است؟

نامه دعوت به ارائه پيشنهاد (دعوت نامه) عنوان مدركي است كه از سوي مناقصه گزار به تمام شركت كنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، مي توانند اسناد مناقصه را دريافت كنند. نامه دعوت به ارائه پيشنهاد، به اختصار " دعوت نامه" هم ناميده مي شود. اين نامه قسمتي از اسناد مناقصه تلقي مي گردد.

ارزيابي كيفي مناقصه گران شامل چه مواردي است؟

: ارزيابي كيفي مناقصه گران شامل موارد زير مي باشد
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران , بايد موارد زير لحاظ شود 
- تضمين كيفيت خدمات و محصولات
 داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
- حسن سابقه
 داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت , در صورت لزوم
توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:
تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها
 تهيه اسناد ارزيابي
 دريافت , تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان
 ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها
مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران) اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها ( تهيه ليست كوتاه 
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي ا رزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به چه صورتي است؟

شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به صورت زير است:
الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه , جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد , نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب - شركت كنندگان در مناقصه , اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) پيشنهاد فني بازرگاني پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.
ج - مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت , ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت ها صيانت نمايد.
د - هرگونه تسليم , تحويل , اصلاح , جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و درمهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

مراحل گشايش پيشنهادها به چه شكلي است؟

:گشايش پيشنهادها به صورت زير است
پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده ميشود.
مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است
تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد
, پيشنهاد دهندگان, حاضران و شركت كنندگان در جلسه 
 بازكردن پاكت تضمين پاكت الف و كنترل آن
 بازكردن پاكت فني بازرگاني. 
 .بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي 
 تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
. تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه 
. تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع 
درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي , زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت , درجلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شد , اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است .دراين صورت پاكتهاي قيمت دريك لفاف لاك ومهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت ميشود .در مناقصات يك مرحله اي پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده 20 اين قانون , برنده مناقصه تعيين ميشود.
دستگاه مناقصه گزار مكلف است ازمناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضوردرجلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

مناقصه در چه شرايطي تجديد مي شود؟

:مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
 كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
 پايان مدت اعتبار پيشنهادها
 رأي هيأت رسيدگي به شكايات
 بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد

مناقصه در چه شرايطي لغو مي شود؟

:مناقصه در شرايط زير لغو ميشود
 نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير درماهيت مناقصه گردد
 پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها
 رأي هيأت رسيدگي به شكايات
تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران

مراحل ترك تشريفات مناقصه چيست؟ و در چه مواردي ترك تشريفات صورت مي گيرد؟

:مراحل ترك تشريفات مناقصه به صورت زير است
الف- تهيه گزارش توجيهي ترك تشريفات مناقصه توسط واحد متقاضي و ذكر دلايل ترك تشريفات و صرفه و صلاح بودن موضوع در آن
ب- تأييد گزارش توجيهي توسط بالاترين مقام اجرائي دستگاه
ج- تشكيل جلسه كميسيون ترك تشريفات و تنظيم صورتجلسه
د
- عقد قرارداد
ترك تشريفات مناقصه در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مربوطه، ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه، با رعايت صرفه و صلاح دستگاه، ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد، براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود
.

چگونه به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار رسيدگي مي شود؟

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار، هيأت رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد
وظايف هيأت رسيدگي به شكايات به شرح زير است:
الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون
ب
- صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه
در موارد زير رسيدگي به شكايات از سوي هيأت رسيدگي صورت نمي گيرد
:
  معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها
 ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي
 اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد
 شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه چيست؟

:در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي ميتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه , معامله مورد نظر را انجام دهند 
الف - خريد اموال منقول , خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد 
ب - خريد , اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد
.
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول , كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور 
هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه , طراحي و يامديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي 
آئين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط
, موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
و
- خدمات فرهنگي و هنري , آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور 
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوام و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكانپذير نباشد , با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد ، توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب ميشود
.
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي.

 


 


 


ح

 


 

 

 

1394/10/01 تاریخ به روزرسانی:
5970 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal