۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

مديريت و كاركنان

 
رئیس پژوهشکده محیط زیست:
 
 
دکتر اکبر قاضی فرد-دکترای مهندسی زمین شناسی و محیط زیست
 

 روسای پیشین پژوهشکده محیط زیست:

دکتر مهرداد فرهادیان - دکترای مهندسی فرایند - محیط زیست 
 
 
گروه‌های پژوهشی:
1- گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

نام و نام خانوادگی

تخصص و زمینه فعالیت

تلفن

رایانامه

دکتر حمید امیری دستنایی

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: مدیر گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37934263 -031

h.amiri@ast.ui.ac.ir

ast.ui.ac.ir/~h.amiri

دکتر مهرداد فرهادیان

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی فرآیند-محیطزیست

سمت در پژوهشکده: رییس پژوهشکده محیط زیست

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37937032

m.farhadian@yahoo.com

engold.ui.ac.ir/~m.farhadian

دکتر مهدی کمالی

هیات علمی پژوهشی

مدرک تحصیلی:دکترای شیمی

سمت در پژوهشکده: : عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37934080

m.kamali@eng.ui.ac.ir

دکتر داود بی ریا

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

37924373 -031

d.biria@ast.ui.ac.i

ast.ui.ac.ir/~d.biria

دکتر عبدالخالق بردبار

هیات علمی دانشکده شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37934941-031

bordbar@sci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~bordbar

دکتر احسان بنی‌اسدی

هیات علمی گروه مکانیک

مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37935604-031

e.baniasadi@eng.ui.ac.ir

eng.ui.ac.ir/~e.baniasadi

دکتر مژگان انتظاری

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای ژئومورفولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37933096 -031

entezary54@yahoo.com

geo.ui.ac.ir/~m.entezari

دکتر ابولقاسم نورمحمدی

هیات علمی گروه مهندسی نانوفناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

03137934404

a.nourmohammadi@sci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~a.nourmohammadi

دکتر مریم همایونفال

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

03137934049

maryam.homayoonfal@gmail.com

m.homayoonfal@eng.ui.ac.ir

دکتر بهنام مستاجران

هیات علمی گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

b.mostajeran@ast.ui.ac.ir

behnam_mos@yahoo.com

دکتر علیرضا سلیمانی‌نظر

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

03137934027

asolaimany@eng.ui.ac.ir

eng.ui.ac.ir/~asolaimany

دکتر قاسم دینی

هیات علمی گروه نانو فناوری

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

37934914

g.dini@sci.ui.ac.ir, gh.dini@gmail.com

sci.ui.ac.ir/~g.dini

دکتر امیر لهراسبی

هیات علمی گروه فیزیک

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک محاسباتی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

37934727

lohrasebi@nano.ipm.ac.ir

lohrasebi@phys.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~a.lohrasebi

دکتر امیر رزمجو

هیات علمی گروه بایوتکنولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب

 

a.razmjou[at]ast.ui.ac.ir ast.ui.ac.ir/~a.razmjo

 
 
2- گروه پژوهشی زیست فناوری محیط زیست

نام و نام خانوادگی

تخصص و زمینه فعالیت

تلفن

رایانامه

دکتر ابوالقاسم عباسی

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای نانوبیوتکنولوژی

سمت در پژوهشکده: مدیر گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

 
 
03137934401


agh.abasi@gmail.com

 agh.abbasi@bio.ui.ac.ir

https://bioold.ui.ac.ir/~agh.abbasi/
  

دکتر مجید مرادمند

هیات علمی گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری


مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

03137934155

 
m.moradmand@sci.ui.ac.ir        

sci.ui.ac.ir/~m.moradmand

 
 

دکتر داوود بی‌ریا

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

37924373 -031

d.biria@ast.ui.ac.ir

ast.ui.ac.ir/~d.biria

دکتر زهرا اعتمادی فر

هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: میکروبیولوژی

37932367-031

zetemadifar@gmail.com

sci.ui.ac.ir/~z.etemadifar

دکتر گیتی امتیازی

هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌‌شناسی

37932457-031

emtiazi@sci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~emtiazi

دکتر محمدعلی اسداللهی

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

37934263-031

masadollahi@yahoo.com

ast.ui.ac.ir/~ma.asadollahi

دکتر رضا طاهری تهرانی

کارشناس آزمایشگاه دانشکده شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست فناوری جلبک‌ها، اکوسیستم و پوشش گیاهی

37934912-031

rezataheri.t@gmail.com

https://sciold.ui.ac.ir/~reza_taheri

دکتر امیر رزمجو

هیات علمی گروه زیست فناوری


مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری


03137934048 


a.razmjou@ast.ui.ac.ir

ast.ui.ac.ir/~a.razmjo

 

دکتر علی باقری

هیات علمی گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری

مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

03137932470

a.bagheri@sci.ui.ac.ir

alibagheri007@gmail.com

https://sciold.ui.ac.ir/~a.bagheri

دکتر افروز سادات حسینی

هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

03137932367

af.hosseinisci.ui.ac.ir

https://sciold.ui.ac.ir/~af.hosseini/

دکتر بابک بیک زاده

هیات علمی گروه علوم و فناوری های زیستی

مدرک تحصیلی: دکترای ایمونولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست


37932480 

https://b.beikzadehbio.ui.ac.ir

https://bioold.ui.ac.ir/~b.beikzadeh/

 
دکتر مرضیه تقی پور 
 مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

 
 
 03137932477
 
 
 
f.M.taghizadeh@bio.ui.ac.ir
 
https://bioold.ui.ac.ir/~m.taghizadeh/ 

 

دکتر روح الله عباسی
 مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی زیست‌فناوری محیط‌زیست

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

 
 
 
37934344 
 
  
r.abbasi@bio.ui.ac.ir
 
https://bioold.ui.ac.ir/~r.abbasi/ 
 
3-گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

نام و نام خانوادگی

تخصص و زمینه فعالیت

تلفن

رایانامه

دکتر اکبر قاضی‌فرد

هیات علمی گروه زمین شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران- محیط زیست

سمت در پژوهشکده: مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: مدیریت پسماندها

37932166-031

ghazifard@yahoo.com

https://sciold.ui.ac.ir/~a.ghazifard/

دکتر محمدحسین رامشت

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: آب و هواشناسی و تغییرات اقلیم‌

03137933096


m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~m.h.ramesht

دکتر محمدرضا طلائی

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: کنترل آلودگی هوا

37934053-031

mrtalaie@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~mrtalaie/

دکتر امیر رحیمی

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: کنترل آلودگی هوا

37934033-031

rahimi@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~rahimi/

دکتر مسعود ضیایی‌راد

هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

03137933036

m.ziaeirad@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~m.ziaeirad/

دکتر سیاوش ایرانپور

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

دکتر امید غفارپسند

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک نانوذرات

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: کنترل آلودگی هوا

37934843-031

o.ghaffarpasand@sci.ui.ac.ir

https://sciold.ui.ac.ir/~o.ghaffarpasand/

دکتر حسین احمدی‌کیا

هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: کنترل آلودگی هوا

03137934517


ahmadikia@eng.ui.ac.ir

ahmadikia@yahoo.com

https://engold.ui.ac.ir/~ahmadikia/

دکتر محسن ابوطالبی

هیات علمی گروه مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

37935322

m.aboutalebi.e@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~m.aboutalebi.e/

دکتر راضیه طالبی

هیات علمی گروه فیزیک

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

37934751

r.talebi@sci.ui.ac.ir

https://sciold.ui.ac.ir/~r.talebi/

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: آب و هواشناسی و تغییرات اقلیم‌

37933133 -031

porcista@yahoo.ie

https://geoold.ui.ac.ir/~s.a.masoodian/

دکتر علی براتیان

مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

03137934431

Baratian2002@gmail.com

دکتر مهران ستاری

هیات علمی گروه نقشه‌برداری

مدرک تحصیلی: دکترای فتوگرامتری

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: GIS

37934075-031

sattari@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~sattari/

دکتر علیمراد شریفی

هیات علمی گروه اقتصاد

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد انرژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: اقتصاد انرژی

37935199-031

alimorad@ase.ui.ac.ir

دکتر احمد گوگردچیان

هیات علمی گروه اقتصاد

مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: اقتصاد محیط‌زیست

37935251-031

a.googerdchian@ase.ui.ac.ir

دکتر فاطمه سبک خیز

مدرک تحصیلی: دکترای ژئومورفولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

زمینه فعالیت: ریزگرد، حفاظت محیط زیست و گردشگری

03137933176

f.sabokkhiz@geo.ui.ac.ir

sabokkhiz.f@gmail.co

 
 
 4- گروه پژوهشی مدیریت منابع آب
 

نام و نام خانوادگی

تخصص و زمینه فعالیت

تلفن

رایانامه

مهندس مهدی کمالی

هیات علمی پژوهشی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد شیمی

سمت در پژوهشکده: مدیر گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37934080-031

m.kamali@eng.ui.ac.ir

دکتر حسین مختاری

هیات علمی گروه جغرافیای

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137934431

h.mokhtari@geo.ui.ac.ir

hoseain@gmail.com

دکتر عباس امینی

هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

37935779

A.amini@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~a.amini

دکتر مجید منتظری

هیات علمی گروه جغرافیای

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137933133

m.montazeri@geo.ui.ac.ir

دکتر علی براتیان

مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137934431

Baratian2002@gmail.com

دکتر اکبر مستاجران

مدرک تحصیلی: دکترای منابع آب

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

 


mostajeran@sci.ui.ac.ir

دکتر هادی امیری

هیات علمی گروه اقتصاد

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

37935249


h.amiri@ase.ui.ac.ir

https://aseold.ui.ac.ir/~h.amiri/

دکتر غلامحسین کیانی

هیات علمی گروه اقتصاد

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد کشاورزی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

37935248

gh.kiani@ase.ui.ac.ir

https://aseold.ui.ac.ir/~gh.kiani/

دکتر وحید مقدم

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

37932402

v.moghadam@ahl.ui.ac.ir

https://ahlold.ui.ac.ir/~v.moghadam/

دکتر احمد شانه‌ساززاده

هیات علمی گروه مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دکترای عمران

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137935085

a.shanehsazzadeh@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~a.shanehsazzadeh/

دکتر شروین جمشیدی

هیات علمی گروه مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی محیط زیست

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137932426

sh.jamshidi@eng.ui.ac.ir

https://engold.ui.ac.ir/~sh.jamshidi/

دکتر رامتین معینی

هیات علمی گروه مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دکترای عمران

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

03137935293

r.moeini@eng.ui.ac.i

دکتر مژگان انتظاری

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای ژئومورفولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37933096 -031

entezary54@yahoo.com

https://geoold.ui.ac.ir/~m.entezari/

دکتر مهرداد پسندی

هیات علمی گروه زمین شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای هیدروژئولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

 

m.pasandi@sci.ui.ac.ir

دکتر سیاوش ایرانپور

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی پژوهشی مدیریت منابع آب

   

دکتر مسعود مرسلی

هیات علمی گروه زمین شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای هیدروژئولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

 

m.morsali@sci.ui.ac.ir

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مدیریت منابع آب

زمینه فعالیت: آب و هواشناسی و تغییرات اقلیم‌

37933133 -031

porcista@yahoo.ie

دکتر عباس حاتمی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکترای

 

A.Hatami@ase.ui.ac.ir

دکتر وحید قاسمی

هیات علمی گروه علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای

37934160

v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir

https://ltrold.ui.ac.ir/~v.ghasemi/

 
 
5- گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران
 
 

نام و نام خانوادگی

تخصص و زمینه فعالیت

تلفن

رایانامه

دکتر عباس امینی

هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

سمت در پژوهشکده: مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

031-37935779

a.amini@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~a.amini

دکتر امیررضا خاوریان

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

a.khavarian@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~a.khavarian

دکتر علی صادقی

مدرک تحصیلی: دکترای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

031-37935773

alisadeghi@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~alisadeghi

دکتر زهرا اعتمادی فر

هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: میکروبیولوژی

37932367-031

zetemadifar@gmail.com

z.etemadifarsci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~z.etemadifar

دکتر افروزالسادات حسینی ابری

هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

03137932367

af.hosseinisci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~af.hosseini

دکتر علی براتیان

مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

03137934431

Baratian2002@gmail.com

دکتر محمد ربانی

مدرک تحصیلی: دکتری میکروبیولوژی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

031-37932480

m.rabbanibiol.ui.ac.ir rabbanikhorasganigmail.com

sci.ui.ac.ir/~mo.rabbani

دکتر مهدی طغیانی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

m.toghyani[at]ase.ui.ac.ir

ase.ui.ac.ir/~m.toghyani

دکتر مجید مرادمند

هیات علمی گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری

مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

03137934155

m.moradmand@sci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/m.moradmand

دکتر سیدجمال مشتاقیان

مدرک تحصیلی: دکترای علوم زیستی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

37932465

jmoshtaghiansci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~jmoshtaghian

دکتر مجید بوذری

مدرک تحصیلی: دکترای ویروس شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

37932459

sci.ui.ac.ir/~bouzari

bouzarisci.ui.ac.ir; mbouzariy@yahoo.com

دکتر محمدجواد صافیان

هیات علمی گروه فلسفه

دکتر مهرداد فرهادیان

هیات علمی گروه مهندسی شیمی

درک تحصیلی: دکترای مهندسی فرآیند-محیطزیست

سمت در پژوهشکده: رییس پژوهشکده محیط زیست

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37937032-031

m.farhadian@eng.ui.ac.ir

engold.ui.ac.ir/~m.farhadian

دکتر سید مجتبی مستجاب الدعواتی

دکتر مهدی کمالی

هیات علمی پژوهشی

مدرک تحصیلی:دکترای شیمی

سمت در پژوهشکده: : عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: تصفیه آب و بازیافت پساب

37934080

m.kamali@eng.ui.ac.ir

دکتر هاشم باقری

مدرک تحصیلی:دکترای زمین شناسی اقتصادی

سمت در پژوهشکده: : عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

37932165

hm.bagheri@sci.ui.ac.ir;

sciold.ui.ac.ir/~hm.bagheri

دکتر محمدحسین رامشت

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: آب و هواشناسی و تغییرات اقلیم‌

03137933096

m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~m.h.ramesht

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: آب و هواشناسی و تغییرات اقلیم‌

37933133

porcista@yahoo.ie

s.a.masoodian[at]geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~s.a.masoodian

دکتر احمدرضا شیخی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی گردشگری

سمت در پژوهشکده: عضو گروه توسعه پایدار در منطقه مکران

a.sheikhi[at]geo.ui.ac.ir

geo.ui.ac.ir/~a.sheikhi

دکتر محمدعلی اسدالهی

هیات علمی گروه زیست فناوری

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی شیمی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

37934263-031

masadollahi@yahoo.com

ma.asadollahi@ast.ui.ac.ir

ma.asadollahi[at]ast.ui.ac.ir

دکتر سعید افشارزاده

مدرک تحصیلی: دکترای علوم گیاهی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

37932473

s.afsharsci.ui.ac.ir

sci.ui.ac.ir/~s.afshar

دکتر علی باقری

هیات علمی گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری

مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

زمینه فعالیت: زیست‌فناوری

37932470

a.bagheri@sci.ui.ac.ir

alibagheri007@gmail.com

sciold.ui.ac.ir/~a.bagheri

دکتر سید مرتضی جوادی راد

مدرک تحصیلی: دکترای ژنتیک مولکولی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه پژوهشی توسعه پایدار در منطقه مکران

37932477

sm.javadirad@sci.ui.ac.ir

sciold.ui.ac.ir/~sm.javadirad

 
آدرس ایمیل پژوهشکده محیط زیست: eri@res.ui.ac.ir
  
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/24
تعداد بازدید:
3398
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی-پژوهشکده محیط‌زیست
کدپستی:  73441-81746
 eri@res.ui.ac.irE-mail
    
 
تلفن:37932411-031
تلفکس: 37932170،37932174-031 
Powered by DorsaPortal