برنامه‌نویسی پیشرفته (زبان جاوا)

برنامه‌نویسی پیشرفته به زبان جاوا (مقطع کارشناسی)

فصل اول: مباحث مقدماتی

مطالب تدریس شده:

1-1) مقدمه‌ای بر جاوا و معماری آن
2-1) نسخه‌ها و کامپایلرهای جاوا
3-1) کامپایل برنامه‌های جاوا
4-1) مثال‌هایی از برنامه‌نویسی جاوا


فصل دوم: آغاز کار با جاوا

مطالب تدریس شده:

1-2) نوع داده‌های اولیه
2-2) عملگرهای بیتی
3-2) نوع داده‌های شمارشی
4-2) ورود و دریافت داده‌ها
5-2) دستورات for و if
6-2) واردسازی بسته‌ها
7-2) محیط برنامه‌نویسی NetBeans


فصل سوم: کلاس، شیئ، تابع

مطالب تدریس شده:

1-3) مقدمه‌ای بر شئ‌گرایی و کلاس‌ها
2-3) پیاده‌سازی کلاس‌ها
3-3) کلاس‌ها و اشاره‌گرها
4-3) متدها و توابع
5-3) سربارگزاری متدها
6-3) کلمه کلیدی this
7-3) سازنده‌ها


فصل چهارم: آرایه‌ها

مطالب تدریس شده:

1-4) آرایه‌های یک‌بعدی
2-4) حلقه تکرار محدوده‌ای (foreach)
3-4) آرایه‌های چندبعدی
4-4) حلقه تکرار محدوده‌ای برای آرایه‌های چندبعدی
5-4) آرایه‌ها و توابع
6-4) مثال: کلاس پشته
7-4) آرایه‌های نامنظم (ناهموار)
8-4) رشته‌ها
9-4) کلاس StringBuilder
10-4) کلاس Arrays
11-4) مرتب‌سازی پشته‌ها
12-4) کلاس ArrayList (آرایه‌های لیستی)
13-4) تبدیل نوع


فصل پنجم: مفاهیم پیشرفته کلاس‌ها

مطالب تدریس شده:

1-5) اصول شئ‌گرایی
2-5) محصورسازی
3-5) محصورسازی کلاس پشته
4-5) سطح دسترسی public و private
5-5) فراخوانی با ارجاع
6-5) توابع ایستا
7-5) آرایه‌ای از اشیاء تعریف شده از یک کلاس
8-5) سازنده‌های ایستا
9-5) واردسازی ایستا
10-5) کلاس شمارشی
11-5) بسته‌ها
12-5) سطوح دسترسی - بسته‌های تودرتو و بسته‌های استاندارد


فصل ششم: ارث‌بری و چندریختی

مطالب تدریس شده:

1-6) مقدمه‌ای بر ارث‌بری
2-6) پیاده‌سازی ارث‌بری
3-6) سطوح دسترسی
4-6) کلمه کلیدی super
5-6) تبدیل کلاس‌ها
6-6) چندریختی
7-6) حاشیه‌نویسی
8-6) کلمه‌کلیدی instanceof
9-6) کلاس‌های انتزاعی
10-6) کلاس‌ها و توابع نهایی
11-6) کلاس Object


فصل هفتم: واسط‌ها

مطالب تدریس شده:

1-7) مقدمه‌ای بر واسط‌ها
2-7) پیاده‌سازی واسط‌ها
3-7) گسترش واسط‌ها
4-7) پیاده‌سازی چند واسط
5-7) گسترش و پیاده‌سازی همزمان
6-7) واسط با پیاده‌سازی‌های پیش‌فرض
7-7) رفع ابهام توابع
8-7) توابع ایستا و محلی در واسط‌ها
9-7) مثال: واسط لیست
10-7) واسط به عنوان پارامتر توابع
11-7) واسط Cloneable
12-7) واسط Comparable
13-7) واسط Iterable
14-7) دیگر واسط‌ها


فصل هشتم: مدیریت استثناء

مطالب تدریس شده:

1-8) مقدمه‌ای بر مدیریت استثناء
2-8) پیاده‌سازی مدیریت استثناء
3-8) پرتاب استثناء
4-8) زنجیره مدیریت استثناء
5-8) پرتاب مجدد استثناء
6-8) کلمه کلیدی finally
7-8) کلاس Throwable
8-8) آزادسازی خودکار منابع (Try with Resources)
9-8) استثناءهای بررسی شده و کلمه کلیدی throws
10-8) استثناءهای تعریف شده توسط کاربر
11-8) ادعاها (Assertions)


فصل نهم: جنریک‌ها

مطالب تدریس شده:

1-9) مقدمه‌ای بر جنریک‌ها
2-9) پیاده‌سازی جنریک‌ها
3-9) کلاس‌های چند جنریکی
4-9) محدود کردن نوع جنریک‌ها
5-9) آرگومان‌های Wildcard
6-9) توابع جنریک
7-9) واسط‌های جنریک
8-9) محدودیت‌های جنریک‌ها


فصل دهم: کلکسیون‌ها

مطالب تدریس شده:

1-10) مقدمه‌ای بر کلکسیون‌ها
2-10) واسط Collection
3-10) کلاس Collections
4-10) جزئیات توابع کلاس Collections
5-10) واسط List
6-10) کلاس ArrayList
7-10) کلاس LinkedList
8-10) کلاس‌های Vector و Stack
9-10) واسط Queue و کلاس PriorityQueue
10-10) واسط Deque و کلاس ArrayDeque
11-10) واسط Set و کلاس‌های HashSet و LinkedHashSet
12-10) واسط SortedSet و کلاس TreeSet
13-10) واسط Map و کلاس‌های HashMap و LinkedHashMap
14-10) واسط SortedMap و کلاس TreeMap
15-10) کلاس‌های Dictionary، Hashtable و Properties
تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


فصل یازدهم: واسط کاربری گرافیکی (JavaFX)

مطالب تدریس شده:

1-11) آشنایی با JavaFX

1-1-11) مقدمه‌ای بر JavaFX
2-1-11) گراف صحنه
3-1-11) پنجره اصلی (Stage)
4-1-11) سلسله‌مراتب کلاس‌ها در JavaFX

2-11) عناصر گرافیکی پایه

1-2-11) رنگ
2-2-11) شکل‌های دوبعدی
3-2-11) مسیر
4-2-11) عملیات مجموعه‌ای روی شکل‌ها
5-2-11) فونت و متن
6-2-11) افکت‌ها

3-11) چیدمان‌ها و نگهدارنده‌ها

1-3-11) آشنایی با چیدمان‌ها و نگهدارنده‌ها
2-3-11) پیاده‌سازی چیدمان‌ها (بخش اول)
3-3-11) پیاده‌سازی چیدمان‌ها (بخش اول)
4-3-11) پیاده‌سازی نگهدارنده‌ها

4-11) کنترل‌ها (مولفه‌های گرافیکی)

1-4-11) آشنایی با کنترل‌های JavaFX
2-4-11) پیاده‌سازی کنترل‌های JavaFX (بخش اول)
3-4-11) پیاده‌سازی کنترل‌های JavaFX (بخش دوم)
4-4-11) پیاده‌سازی کنترل‌های JavaFX (بخش سوم)

5-11) مدیریت رویداد

1-5-11) آشنایی با مدیریت رویداد (بخش اول)
2-5-11) آشنایی با مدیریت رویداد (بخش دوم)
3-5-11) پیاده‌سازی مدیریت رویداد (بخش اول)
4-5-11) پیاده‌سازی مدیریت رویداد (بخش دوم)

6-11) انیمیشن و تغییر شکل

1-6-11) تغییر شکل
2-6-11) انیمیشن
3-6-11) شکل‌های سه‌بعدی

7-11) چارت‌ها و نمودارها

1-7-11) چارت‌ها و نمودارها (بخش اول)
2-7-11) چارت‌ها و نمودارها (بخش دوم)

8-11) سبک‌های مرجع آبشاری (CSS)

9-11) برنامه‌نویسی چندلایه

سورس کدهای نوشته شده


فصل دوازدهم: برنامه‌نویسی موازی (چندنخی)

مطالب تدریس شده:

1-12) مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی چندنخی
2-12) کلاس Thread و واسط Runnable
3-12) ایجاد و اجرای نخ
4-12) نام‌گذاری نخ‌ها
5-12) صبر کردن تا اتمام اجرای نخ
6-12) اجرای چند نخ و ارسال پارامتر به نخ‌ها
7-12) سربار و هزینه‌های نخ‌ها
8-12) یک شئ و چندین نخ
9-12) اولویت نخ‌ها
10-12) همگام‌سازی نخ‌ها
11-12) ارتباطات بین نخ‌ها
12-12) مساله تولیدکننده-مصرف‌کننده
13-12) مدیریت نخ‌ها


فصل سیزدهم: ورودی/خروجی (جریان‌ها - فایل‌ها)

مطالب تدریس شده:

1-13) مقدمه‌ای بر ورودی/خروجی در جاوا
2-13) کلاس‌های InputStream و OutputStream
3-13) زیرکلاس‌های InputStream و OutputStream
4-13) کلاس‌های FileInputStream و FileOutputStream
5-13) مثال: کلاس‌های FileInputStream و FileOutputStream
6-13) بستن خودکار فایل‌ها و مدیریت استثناء
7-13) کلاس‌های BufferedInputStream و BufferedOutputStream
8-13) مثال: کلاس‌های BufferedInputStream و BufferedOutputStream
9-13) کلاس‌های DataInputStream و DataOutputStream
10-13) کلاس PrintStream
11-13) کلاس‌های ObjectInputStream و ObjectOutputStream
12-13) مثال: کلاس‌های ObjectInputStream و ObjectOutputStream
13-13) کلاس‌های Reader و Writer
14-13) کلاس‌های FileReader و FileWriter
15-13) کلاس‌های BufferedReader و BufferedWriter
16-13) کلاس PrintWriter
17-13) کلاس Scanner
18-13) کلاس Formatter
19-13) کلاس RandomAccessFile
20-13) پیاده‌سازی کلاس RandomAccessFile
21-13) کلاس File
تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


فصل چهاردهم: برنامه‌نویسی سوکت

مطالب تدریس شده:

1-14) مقدماتی بر برنامه‌نویسی سوکت
2-14) ارتباط یک‌طرفه
3-14) انتقال نوع‌داده‌های مختلف
4-14) ارتباط پیوسته
5-14) ارتباط دوطرفه
6-14) چندین کلاینت
7-14) کانال سوکت
8-14) پروتکل UDP
سورس کدهای نوشته شده


فصل پانزدهم: بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای (MySQL)

مطالب تدریس شده:

1-15) مقدمه‌ای بر بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای
2-15) دستورات SQL
3-15) MySQL در phpMyAdmin
4-15) MySQL در جاوا (درج، بروزرسانی و حذف اطلاعات)
5-15) MySQL در جاوا (خواندن اطلاعات)
6-15) برنامه‌نویسی چندلایه
فایل‌های اتصالات جاوا برای MySQL


فصل شانزدهم: واسط کاربری گرافیکی (Swing)

مطالب تدریس شده:

1-16) مقدمه‌ای بر واسط کاربردی (GUI)
2-16) مولفه‌ها (Components) و نگه‌دارنده‌ها (Containers)
3-16) مثال: مولفه‌ها و نگه‌دارنده‌ها (بخش اول)
4-16) مثال: مولفه‌ها و نگه‌دارنده‌ها (بخش دوم)
5-16) مقدمه‌ای بر مدیریت چیدمان
6-16) چیدمان Flow
7-16) چیدمان Border
8-16) چیدمان Grid
9-16) چیدمان GridBag
10-16) چیدمان Sprint
11-16) مدیریت رویداد در Swing
12-16) مثال: مدیریت رویداد - Event و Event Listener (بخش اول)
13-16) مثال: مدیریت رویداد - Event و Event Listener (بخش دوم)
14-16) روش‌های پیاده‌سازی Event Listener
15-16) طراحی GUI با استفاده از ابزار
16-16) GUI و کلاس‌های بک‌اند
تمام فایل‌های PDF مربوط به فصل


تاریخ به روز رسانی:
1402/12/24
تعداد بازدید:
11600
Powered by DorsaPortal