۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد

مدیران منابع انسانی قبلی

    
 
نام و نام خانوادگی : علی صفری
 
دوره مسئولیت : از 1398/06/30 تا 1401/03/29
 
آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
 
رشته تحصیلی در زمان تصدی: مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی و منابع انسانی


 
 
 
نام و نام خانوادگی: اسماعیل شمس سولاری

دوره تصدی:ازتاریخ 94/9/30 تا 98/6/30

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی: شیمی تجزیه

 


نام و نام خانوادگی:  سیدمحمدصادق طباطبائی

دوره تصدی: 91/4/16 لغایت 93/7/1

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی


نام و نام خانوادگی: سید سعید مشتاقی

دوره تصدی: 88/9/9 لغایت 91/4/16

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی


نام و نام خانوادگی:  حسین رضائی

دوره تصدی: 87/5/13 لغایت 88/9/8

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی: مدیریت