آزمایشگاه کنترل دیجیتال


سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی ادریسی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمد علی آزادی

هدف از این آزمایشگاه آشنائی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ با استفاده از ریزپردازنده و کامپیوتر است.

       آزمایش 1- جلسه یکم و دوم : روشﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺠﯿﺘﺎل بصورت  Real-Timeدر      MATLAB

 

      آزمایش 2- جلسه سوم: ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ     

 

            آزمایش 3- جلسه چهارم و پنجم: طراحی کنترل کننده دیجیتال و پیاده سازی آن در حوزه z  

 

آزمایش 4- جلسه ششم: شبیه‌ساز ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﮥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ

 

 

 آزمایش 5- جلسه هفتم: شناسایی و کنترل وضعیت سروو موتور        

       آزمایش 6- جلسه هشتم: طراحی کنترل کننده وضعیت در حوزه فرکانس

 

   آزمایش 8- جلسه نهم و دهم: ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﮥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن نمونه‌ برداری

 

آزمایش 9- جلسه یازدهم: ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺘﮥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ(Dead beat)

 

آزمایش 10- جلسه دوازدهم: آشنایی و کنترل سیستم های ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/26
تعداد بازدید:
3212
Powered by DorsaPortal